Dnes má svátek Zdeňka, zítra Jan
 

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a
povinnosti smluvních stran při nákupování v obchodech Gerbera provozovaných společností Gerbera Shops s.r.o.

platnost od 1.10.2010


Úvod

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující – fyzická osoba , řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou Kupující – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Výklad a vymezení pojmů

Vznik kupní smlouvy

Ceny

Dodací a platební podmínky

Donášková služba / Rozvoz květin a dárků

Přepravní lhůty

Reklamace / Záměna květin

Právo odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

I. Výklad a vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky (dále jen OP) jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží a poskytování služeb uzavíraných mezi společností Gerbera Shops s. r. o. a jejími zákazníky. Kupujícímu jsou k dispozici v provozovnách Prodávajícího a prostřednictvím internetu.

2. Prodávající, Gerbera Shops s. r. o., IČO 24692344, se sídlem Oblouková 21, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166533, je provozovatelem kamenných obchodů a internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím.

3. Kupující, fyzická nebo právnická osoba, na základě objednávky kupuje výrobky, zboží, sjednává rozsah poskytovaných služeb, včetně zaslání objednávky Příjemci na určené místo.

4. Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které Prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky Kupujícího.

5. Donášková služba / Rozvoz květin a dárků je hrazená služba Prodávajícího. Doručení objednávky Kupujícího Příjemci realizuje Prodávající vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím Přepravce.

6. Přepravce je najmutá kurýrní společnost zabývají se přepravou zásilek.

7. Ceny zboží a služeb jsou Kupujícímu k dispozici v provozovnách Prodávajícího. Ceny zboží a služeb prodávaných prostřednictvím internetu jsou k dispozici na www.gerbera.cz.

II. Vznik kupní smlouvy

1. Objednávku zboží a služeb Kupující může učinit následujícími způsoby:

a) Osobně v provozovnách Gerbera nebo,

b) Elektronicky prostřednictvím internetového obchodu nebo,

c) Elektronicky prostřednictvím e-mailu info@gerbera.cz nebo,

d) Telefonicky na čísle 222 767 206

2. Objednávky jsou přijímány a vyřizovány v pracovní dny pondělí až pátek 8,30 – 18,30 hodin.

3. Potvrzením objednávky Prodávajícím vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím kupní smlouva.

4. V případě telefonických objednávek rezervujeme zboží v prodejně k osobnímu odběru max. 2 hodiny od objednání podle stavu zásob. Po uplynutí této lhůty může být zboží prodáno jinému zájemci.

5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchoddními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na OP upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

6. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

III. Ceny

1. Ceny zboží a přepravy se řídí ceníkem Prodávajícího platným ke dni objednávky. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit. V internetovém obchodě je volba dodání zboží i cena přepravy součastí dokončení objednávky.

2. Cena služeb se řídí ceníkem Prodávajícího platným ke dni objednávky nebo se sjednává individuálně s Kupujícím předem.

IV. Dodací a platební podmínky

1. Objenávka zboží může být dodána a uhrazena následujícími způsoby:

a) Osobní odběr v provozovně Gerbera, úhrada předem nebo,

b) Osobní odběr v provozovně Gerbera, úhrada při převzetí nebo,

c) Dodání donáškovou službou - POUZE V PRAZE, úhraha předem

d) Dodání donáškovou službou, úhraha při převzetí v místě doručení (jen u registrovaných zákazníků s alespoň jedním odběrem)

2. V případě osobní objednávky s osobním odběrem lze objednávku uhradit v provozovnách Gerbera předem nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.

3. V připadě elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu s osobním odběrem lze objednávku úhradit platební kartou on-line nebo v provozovnách Gerbera při převzetí v hotovosti nebo platební kartou. Akceptujeme platební karty VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO

4. U objednávek s osobním odběrem v provozovnách Gerbera neuhrazených při objednání, rezervujeme zboží pouze 1 hodinu přes smluvený termín osobního převzetí.

5. U objednávek s donáškou - POUZE V PRAZE, je vyžadována platba před odesláním Příjemci. U registrovaných zákazníků s alespoň jedním odběrem lze dohodnout platbu v hotovosti při převzetí v místě doručení.

6. Platbu za zboží nebo služby převodem na účet Prodávajícího lze uskutečnit pouze na základě předchozí dohody a vystavené zálohové faktury . Objednávka bude vyřízena po obdržení úhrady.

V. Donášková služba / Rozvoz květin a dárků

1. Prodávající odesílá zboží Příjemci do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastní Donáškové služby nebo Přepravce.

2. Prodávající nebo Přepravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho Příjemci v přepravní lhůtě.

3. Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li Příjemce přítomen, může Prodávající nebo Přepravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si Kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno Příjemci do vlastních rukou. Prodávající ani Přepravce není povinen kontrolovat totožnost Příjemce.

4. V případě, že Příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je Prodávající nebo Přepravce povinen neprodleně informovat Kupujícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí Kupující. Nebudou-li další instrukce Prodávajícímu nebo Přepravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, bude zboží vráceno zpět Prodávajícímu do místa odeslání. Povinnost Přepravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží Prodávajícímu.

5. Prodávající neodpovídá za chybné nebo neúplné kontaktní údaje Příjemce uvedených Kupujícím ani za to, že Příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

6. Bylo-li doručení zboží neúspěšné z důvodů uvedených v bodě 5 a požaduje-li Kupující znovu doručení, náleží Prodávajícímu poplatek za opakované doručení. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku. V případě neuhrazení poplatku ze strany Kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží Příjemcem.

VI. Přepravní lhůty

1. Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto jsou níže uvedena časová pásma.

2. Donášku Standard provádíme v pracovní dny PO-PÁ 9 -19 hod. ve 4 denních cyklech (2,5 hod.). Poslední objednávku na ten samý den přijímáme nejdéle v 16 hod.:

a) Dodání od 9 do 11,30 hod. (obj. nejdéle v 8,30),

b) Dodání od 11,30 do 14 hod. (obj. nejdéle v 11 hod.),

c) Dodání od 14 do 16,30 hod. (obj. nejdéle v 13,30),

d) Dodání od 16,30 do 19 hod. (obj. nejdéle v 16 hod.).

3. Objednávky s donáškou Expres doručujeme do 2 hodin od objednání a uhrazení objednávky. Poslední objednávku na ten samý den přijímáme nejdéle v 17 hod.

4. Objednávky s donáškou Extra, Víkend / Svátky mimo pracovní dny PO-PÁ 9 -19 hod. doručujeme podle dohody se zákazníkem. Objednávky přijímáme předcházející pracovní den do 17 hod.

VII. Reklamace / Záměna květin

1. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je Příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození Prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

3. V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

4. Uplanění reklamace se řídí platnými ustanoveními právního řádu České republiky.

VIII. Právo odstoupení od smlouvy

1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu, má Kupující – fyzická osoba v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Pokud bylo zboží behem lhůty 14 dnů poškozeno nebo spotřebováno musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Prodávající má právo na náhradu škody. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

3. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, u zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i poskytnutí služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí Přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zásilky.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za Prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny Obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2010